Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2020 bude probíhat: 28. 5. 2020 od 19 do 20 hodin na obecním úřadě; 4. 6. 2020 od 19 do 20 hodin na obecním úřadě. Poplatek za: osobu trvale žijící v obci činí 300,- Kč; dítě trvale žijící v obci činí 200,- Kč; stavbu určenou k rekreaci činí 300,- Kč; psa činí 50,- Kč. Poplatky je možno také zaslat na účet obce: číslo účtu: 37026511/0100; variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky zaplaťte nejpozději do 4. 6. 2020.
Vyvěšeno: 25.05.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu Pšánky za rok 2019.
Vyvěšeno: 25.05.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Poděkování hejtmana KHK Jiřího Štěpána
Vážení spoluobčané, v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá v historii České republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen je nyní trochu prostoru k vydechnutí a bilancování. Rád bych tento čas využil také k tomu, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme mohli v minulých měsících fungovat alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji vám všem za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné k úspěšnému zvládnutí epidemie. S úctou Jiří Štěpán
Vyvěšeno: 18.05.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 3 / 2020
Usnesení č. 3 / 2020 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 13. 5. 2020 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 14.05.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 237.
Vyvěšeno: 13.05.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 234.
Vyvěšeno: 13.05.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 232 - 233.
Vyvěšeno: 13.05.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 228 - 231.
Vyvěšeno: 13.05.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 225 - 227.
Vyvěšeno: 13.05.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 30.5.2020 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedech ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 04.05.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 223 - 224.
Vyvěšeno: 01.05.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 218 - 222.
Vyvěšeno: 01.05.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Vyvěšeno: 30.04.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Letní příměstský tábor
Obecní úřad Králíky v projektu Společná Cidlina pořádá LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti 5–15 let „Ve zdravém těle zdravý duch“
Vyvěšeno: 24.04.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://financnisprava.cz): pondělí od 8:00 do 17:00 hodin; středa od 8:00 do 17:00 hodin; po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 723364/20/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
Vyvěšeno: 24.04.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
Vyvěšeno: 03.04.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Seznam nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 2. 2020.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 16.01.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2020
Vyvěšeno: 19.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 19.12.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet na rok 2020 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 18.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 18.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 05.09.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2018
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2018
Vyvěšeno: 14.06.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
Vyvěšeno: 04.04.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Obecní symboly Pšánky
Dne 28.2.2019 byla dokončena realizace projektu "Obecní symboly pro Pšánky" (18RGI02-0166) za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 28.02.2019Vyvěsil: Zubr Václav
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <