Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

ÚP Pšánky - úplné znění po vydání Změny č. 1

Textová část
Hlavní výkres
Výkres základního členění území
Koordinační výkres
Elektrorozvody - plyn
Kanalizace - vodovod

ÚP Pšánky - Změna č. 1

Návrh - Textová část
Návrh - Hlavní výkres
Návrh - Výkres základního členění území
Návrh - Výkres veř. prosp. staveb, opatření a asanací
Odůvodnění - Textová část odůvodnění
Odůvodnění - Textová část odůvodnění - příloha
Odůvodnění - Koordinační výkres

ÚP Pšánky - již není aktuální

Návrh - Textová část
Návrh - Hlavní výkres
Návrh - Výkres základního členění území
Návrh - Výkres veř. prosp. staveb, opatření a asanací
Návrh - Elektrorozvody - plyn
Návrh - Kanalizace - vodovod
Odůvodnění - Textová část odůvodnění
Odůvodnění - Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
Odůvodnění - Situace širších vztahů
Odůvodnění - Koordinační výkres