Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Upozornění
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 19.09.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 5 / 2019
Usnesení č. 5 / 2019 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 09. 09. 2019 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 12.9.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 05.09.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 26. 10. 2019 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku. Harmonogram pro svoz nebezpečných složek odpadů je navržen následovně: Pšánky 15:05, Sběrný dvůr.
Vyvěšeno: 29.08.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 8. 2019.
Vyvěšeno: 29.08.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Poskytnutí informace na základě § 106/1999 Sb.
Vážení, tímto Vám podáváme informaci k vašemu podání datovou schránkou na základě § 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, že oba subjekty, které jsou uvedeny ve Vaší žádosti v minulosti nepodali vůči Obci Pšánky nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
Vyvěšeno: 29.08.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Informace o konkrétním termínu konání akce
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, o nočním klidu tímto informujeme o konkrétním termínu konání akce loučení s létem: v sobotu dne 7. září 2019.
Vyvěšeno: 06.08.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2
Vyvěšeno: 27.06.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2018
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2018
Vyvěšeno: 14.06.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 2/2019
Vyvěšeno: 23.05.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
Vyvěšeno: 04.04.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Obecní symboly Pšánky
Dne 28.2.2019 byla dokončena realizace projektu "Obecní symboly pro Pšánky" (18RGI02-0166) za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 28.02.2019Vyvěsil: Zubr Václav
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 12.02.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2019
Vyvěšeno: 20.12.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Pšánky na rok 2019.
Vyvěšeno: 13.12.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021.
Vyvěšeno: 13.12.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf

Úřední deska - sejmuto

Zápis ze zasedání OZ č. 4 / 2019
Usnesení č. 4 / 2019 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 10. 06. 2019 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 14.6.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 12.09.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky se bude konat v zasedací místnosti OÚ Pšánky dne 9. 9. 2019 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 29.08.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 12.09.2019
Informace o konkrétním termínu konání akce
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, o nočním klidu tímto informujeme o konkrétním termínu konání akce hasičská soutěž: v sobotu dne 24. srpna 2019, a v neděli dne 25. srpna 2019.
Vyvěšeno: 06.08.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 29.08.2019
Plánované přerušení dodávky elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Pšánky, které se bude konat dne 07.08.2019 od 7:30 do 14:00.
Vyvěšeno: 18.07.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 29.08.2019
Návrh závěrečného účtu
Mikroregion Nechanicko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený v Kč ke dni 31.12.2018
Vyvěšeno: 04.06.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 20.06.2019
Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu Pšánky za rok 2018.
Vyvěšeno: 23.05.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 14.06.2019
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2017
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017
Vyvěšeno: 28.06.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 14.06.2019
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 30.05.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 17.06.2019
Záměr obce – dodatek pachtovní smlouvy č. 131/2011
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: uzavření dodatku pachtovní smlouvy č. 131/2011 mezi obcí Pšánky a Rolnickou a.s. Králíky na úpravu pronajatých pozemků v majetku obce Pšánky: pronájem části pozemku p. č. 94/21 v k. ú. Pšánky (pronájem výměry 0,6452 ha z celkové výměry 1,7678 ha); zmenšení pronájmu části pozemku p. č. 94/22 v k. ú. Pšánky (snížení pronájmu z výměry 0,5398 ha na výměru 0,2253 ha); zmenšení části pozemku p. č. 208/1. v k. ú. Pšánky (snížení pronájmu z výměry 0,5212 ha na výměru 0,4436 ha).
Vyvěšeno: 23.05.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky se bude konat v zasedací místnosti OÚ Pšánky dne 10. 6. 2019 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 23.05.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2019
Vodné a stočné
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 29.04.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 894889/19/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2019.
Vyvěšeno: 25.04.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Hanu Hvězdovou, bytem Pšánky 5.
Vyvěšeno: 11.04.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme: volby do Evropského parlamentu se konají v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 25. května 2019 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Pšánky je volební místnost na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice.
Vyvěšeno: 23.03.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme: v obci Pšánky je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice.
Vyvěšeno: 23.03.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu § 16 odst. 1 písm. c) č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu pěti členů.
Vyvěšeno: 23.03.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 1/2019
Vyvěšeno: 18.01.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 23.05.2019
Informace o konkrétním termínu konání akce
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, o nočním klidu tímto informujeme o konkrétním termínu konání akce rybářské závody: v sobotu dne 18. května 2019 a v neděli dne 19. května 2019.
Vyvěšeno: 09.05.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 20.05.2019
Zápis ze zasedání OZ č. 3 / 2019
Usnesení č. 3 / 2019 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 18. 04. 2019 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 23.4.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 13.05.2019
Seznam nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 2. 2019.
Vyvěšeno: 28.02.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 13.05.2019
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu
Vyvěšeno: 23.04.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 08.05.2019
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 27. 4. 2019 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku. Harmonogram pro svoz nebezpečných složek odpadů je navržen následovně: Pšánky 15:05 u OU.
Vyvěšeno: 12.03.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 28.04.2019
Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2019 bude probíhat: 14. 3. 2019 od 19 do 20 hodin na obecním úřadě; 21. 3. 2019 od 19 do 20 hodin na obecním úřadě. Poplatek za: osobu trvale žijící v obci činí 300,- Kč; dítě trvale žijící v obci činí 200,- Kč; stavbu určenou k rekreaci činí 300,- Kč; psa činí 50,- Kč. Poplatky je možno také zaslat na účet obce: číslo účtu: 37026511/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky zaplaťte nejpozději do 31. 3. 2019.
Obecní úřad oznamuje občanům možnost vyvážení ořezaných větví a dřeva ze svých zahrad na „čarodějnice“ za mostem. Platnost oznámení od 4. 3. 2019 do 28. 4. 2019.
Vyvěšeno: 28.02.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 28.04.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky se bude konat v zasedací místnosti OÚ Pšánky dne 18. 4. 2019 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 10.04.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 19.04.2019
Zápis ze zasedání OZ č. 2 / 2019
Usnesení č. 2 / 2019 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 13. 03. 2019 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 18.3.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 19.04.2019
Záměr obce – poptávka na zajištění sekání veřejné zeleně obce Pšánky
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: zajištění sekání veřejné zeleně obce Pšánky.
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 19.04.2019
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 7/2018
Vyvěšeno: 17.01.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 18.03.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky se bude konat v zasedací místnosti OÚ Pšánky dne 13. 3. 2019 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 05.03.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 14.03.2019
Zápis ze zasedání OZ č. 1 / 2019
Usnesení č. 1 / 2019 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 17. 01. 2019 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 23.1.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 07.03.2019
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Pšánky, které se bude konat: 04. 03. 2019 od 7:30 do 15:30. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
Vyvěšeno: 12.02.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 07.03.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky se bude konat v zasedací místnosti OÚ Pšánky dne 17. 1. 2019 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 09.01.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2019
Zápis ze zasedání OZ č. 9 / 2018
Usnesení č. 9 / 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 10. 12. 2018 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 13.12.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2019
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 6/2018
Vyvěšeno: 08.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2019
Dětský silvestr
Pšánky, Hostinec u Růženky 29. 12.2018 od 15:00 hodin. čeká Vás plno zábavy, soutěží, příjemné atmosféry, pohoštění a POZOR, karnevalové masky jsou vítány.
Vyvěšeno: 23.12.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2018
Zrušení úředních hodin
Oznamujeme tímto, že úřední hodiny ve čtvrtek dne 27. 12. 2018 se ruší.
Vyvěšeno: 20.12.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2018
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2018
Vyvěšeno: 04.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2018
Zápis ze zasedání OZ č. 8 / 2018
Usnesení č. 8 / 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 8. 11. 2018 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 12.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2018
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2019 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 23.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2018
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu na veřejných prostranstvích obce Pšánky
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: úklidu sněhu na veřejných prostranství obce Pšánky.
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 23.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2018
Rozpočet
Rozpočet obce Pšánky na rok 2018.
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020.
Vyvěšeno: 03.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky se bude konat v zasedací místnosti OÚ Pšánky dne 10. 12. 2018 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 01.12.2018Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 11.12.2018
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2019
Vyvěšeno: 20.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nechanicko - návrh
Vyvěšeno: 20.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2018
Rozsvícení vánočního stromu sobota 1. 12.2018 od 18:00 hodin
Přijďte si popovídat, zazpívat si vánoční koledy, občerstvit se svařeným vínem a vychutnat si předvánoční atmosféru.
Vyvěšeno: 22.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 02.12.2018
Veřejná vyhláška
Veřejá vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 14.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání
Usnesení z ustavujícího zasedání obce Pšánky ze dne 29. 10. 2018.
Vyvěšeno: 04.11.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 22.11.2018
Zápis o výsledku voleb
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Pšánky
Vyvěšeno: 06.10.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 12.11.2018
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 5/2018
Vyvěšeno: 20.10.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 08.11.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky se bude konat v zasedací místnosti OÚ Pšánky dne 8. 11. 2018 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 30.10.2018Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf Sejmuto: 08.11.2018
Informace o konání ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Pšánky
Obecní úřad Pšánky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pšánky, svolaného dosavadní starostkou Soňou Žižkovou v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Pšánky, místnost obecního úřadu, Pšánky č.p. 10; doba konání: 29. 10. 2018 od 19:00.
Vyvěšeno: 20.10.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 04.11.2018
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 4/2018
Vyvěšeno: 09.10.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2018
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace
Vyvěšeno: 03.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2018
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 3/2018
Vyvěšeno: 06.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 09.10.2018
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 6.10.2018 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.10.2018
Jmenování okrskové volební komise
V souladu § 17 ods.6 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky jmenuji členy okrskové volební komise: Renata Chaloupská, Lucie Danielová, Marie Bezvodová, Vladimír Žižka, Václav Středa
Vyvěšeno: 06.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.10.2018
Zápis ze zasedání OZ č. 7 / 2018
Usnesení č. 7 / 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 30. 8. 2018 v budově obecního úřadu od 19 hod.
Vyvěšeno: 03.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.10.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu § 17 ods.6 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: Moniku Málkovou
Vyvěšeno: 24.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise podle § 15 písm. d) zákona 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise: 5 členů.
Vyvěšeno: 06.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznamujeme: Volby do zastupitelstev obcí se konají: v pátek 5. října 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod.; v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod. Volební místnost v obci na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, jeden volební okrsek.
Vyvěšeno: 06.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.10.2018
Volby do Zastupitelstva obce Pšánky
Seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis a počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech pro volby do Zastupitelstva obce Pšánky konané ve dne 5. a 6. října 2018.
Vyvěšeno: 28.06.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.10.2018
Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1.
Vyvěšeno: 17.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 02.10.2018
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 06.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 21.09.2018
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2/2018 ze dne 05. 09. 2018 o ukončení mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 05.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.09.2018
Rozhodnutí
Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povoluje úplnou uzavírku silnice III/32336 v úseku od křižovatky s účelovou komunikací p. p. č. 403/9 po křižovatku se silnicí III/32337 k.ú. Lodín v termínu od 10.9.2018 do 30.11.2018 z důvodu rekonstrukce komunikace.
Vyvěšeno: 03.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 19.09.2018
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, vydává opatření obecné povahy spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Lodín, Suchá u Nechanic, Pšánky.
Vyvěšeno: 31.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.09.2018
Období mimořádných klimatických podmínek
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace vyhlašuji pro celé území Královéhradeckého kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.
Vyvěšeno: 25.07.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.09.2018
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 2/2018
Vyvěšeno: 17.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.09.2018
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 - Mikroregion Nechanicko
Vyvěšeno: 03.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.09.2018
Otevírání kontejneru
V letním období od 1. 6. 2018 – do 2. 9. 2018 bude kontejner otevřen každou sobotu.
Vyvěšeno: 04.04.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.09.2018
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2018
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2018: 300,- Kč na osobu s trvalým pobytem; 200,- Kč na dítě do 15 let; 300,- Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek ze psa činí 50,- Kč. Poplatek lze uhradit 16.3.2018 od 18 hod. v místním hostinci. Poplatek lze uhradit na obecním úřadě: každé pondělí od 19 - 20 hodin do 16. 4.2018; nebo platbou na obecní účet: 37026511/0100. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. května kalendářního roku.
Vyvěšeno: 06.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.09.2018
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2016
Obec Pšánky: Výkaz Fin 2-12-M; Rozvaha k 31. 12. 2016; Výkaz zisku a ztráty za rok 2016; Příloha účetní uzávěrky za rok 2016; Protokol – Finanční výbor; Protokol – Kontrolní výbor; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšánky, IČ. 48146994 za rok 2016. Ostatní doplňující údaje: Údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2016 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 20.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.09.2018
Návrh závěrečného účtu obce Pšánky za rok 2016
Obec Pšánky: Výkaz Fin 2-12-M; Rozvaha k 31. 12. 2016; Výkaz zisku a ztráty za rok 2016; Příloha účetní uzávěrky za rok 2016; Protokol – Finanční výbor; Protokol – Kontrolní výbor; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšánky, IČ. 48146994 za rok 2016. Ostatní doplňující údaje: Údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2016 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 31.05.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.09.2018
Zápis ze zasedání OZ č. 6 / 2018
Usnesení č. 6 / 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 6. 8. 2018 v budově obecního úřadu od 19 hod.
Vyvěšeno: 08.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.09.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 30. srpna 2018 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 22.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.08.2018
Smlouva
Smlouva o dílo na akci Obnova živičného krytu MK 3c, Pšánky
Vyvěšeno: 13.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.08.2018
Zápis ze zasedání OZ č. 5 / 2018
Usnesení č. 5 / 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 26. 6. 2018 v budově obecního úřadu od 19 hod.
Vyvěšeno: 28.06.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.08.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 6. srpna 2018 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 29.07.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.08.2018
Návrh závěrečného účtu obce Pšánky za rok 2017
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 2017
Vyvěšeno: 14.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 28.06.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 26. června 2018 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 18.06.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 26.06.2018
Zápis ze zasedání OZ č. 4 / 2018
Usnesení č. 4/ 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 3. 5. 2018 v budově obecního úřadu od 19 hod.
Vyvěšeno: 06.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.06.2018
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 je na všech územních pracovištích (s výjimkou Územního pracoviště v Nové Pace) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 899490/18/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
Vyvěšeno: 26.04.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2018
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 1/2018
Vyvěšeno: 19.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 17.05.2018
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 03.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 22.05.2018
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace
Vyvěšeno: 24.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 14.05.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 03. května 2018 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 23.04.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 04.05.2018
Zápis ze zasedání OZ č. 3 / 2018
Usnesení č. 3/ 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 4. 4. 2018 v budově obecního úřadu od 19 hod.
Vyvěšeno: 06.04.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 01.05.2018
Zápis ze zasedání OZ č. 2 / 2018
Usnesení č. 2/ 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 26. 3. 2018 v budově obecního úřadu od 19 hod.
Vyvěšeno: 29.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.04.2018
Výzva pro občany
Kdo má zájem o dříví z kamenice podá si žádost na OU do 19 hod 3. 4. 2018. Podmínky budou upřesněny při rozdělování zájemcům.
Vyvěšeno: 28.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.04.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 04. dubna 2018 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 27.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.04.2018
Zápis ze zasedání OZ č. 1 / 2018
Usnesení č. 1/ 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 16. 3. 2018 v hostinci u Růženky od 19 hod.
Vyvěšeno: 19.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.04.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 26. března 2018 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 17.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.04.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 16. 3. 2018 od 19 hodin v pohostinství U Růženky.
Vyvěšeno: 06.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.04.2018
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na rok 2017 - 2027
Vyvěšeno: 19.10.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.04.2018
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.04.2018
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 7/2017
Vyvěšeno: 29.01.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 19.03.2018
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018).
Vyvěšeno: 13.02.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 01.03.2018
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznamujeme Volbu prezidenta České republiky se konají: v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod., v sobotu 13. ledna 2018 od 8: 00 hod. do 14:00 hod. Případné 2. kolo: pátek 26.ledna 2018 od 14 :00 hod. do 22:00 hod., sobotu 27.ledna 2018 od 8:00 hod .do 14:00 hod. Volební místnost v obci je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10.
Vyvěšeno: 28.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.01.2018
Zápis z prvního zasedání volební komise obce Pšánky konané 22.12. 2017.
Okrsková volební komise určila losem předsedu a místopředsedu volební komise. Předseda: Soňa Žižková, místopředseda: Hana Hvězdová, člen: Lucie Danielová, Pavlína Fléglová, Vladislav Kloutvor.
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.01.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky informujeme: V obci Pšánky je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice.
Vyvěšeno: 28.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.01.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu pěti členů.
Vyvěšeno: 13.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.01.2018
Zápis ze zasedání OZ č. 8 / 2017
Usnesení č. 8/ 2017 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 19 hod..
Vyvěšeno: 25.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.01.2018
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.01.2018
Nařízení obce č.1/2017
Nařízení obce č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.01.2018
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet obce Pšánky na rok 2017
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 22.12.2017
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 21. prosince 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 04.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 21.12.2017
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2018 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 20.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 21.12.2017
Oznámení - Pronájem pěti bytových jednotek v obci Petrovice
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání, konané 10.11.2017, schválilo pronájem pěti bytů v bytovém domě čp. 24 v obci Petrovice o velikosti 26 m2, 26,3 m2, 31 m2, 58,4 m2, 41,2 m2. Bližší informace podá starosta obce Petrovice Mgr.Luboš Žilka, tel.773119490, místostarosta obce Petrovice Josef Čadík, tel. 602446062. Možnost prohlídky bytů po telefonní domluvě se starostou nebo místostarostou obce Petrovice. Přihlášky do výběrového řízení budou přijímány do 15.12.2017 do 18.00.
Vyvěšeno: 20.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.12.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), katastrální úřad vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Pšánky obce Pšánky dnem 31. 10. 2017.
Vyvěšeno: 06.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 14. listopadu 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 06.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznamujeme Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu České republiky se konají: v pátek 20. října 2017 od 14:00 hod. do 22:00 hod.; v sobotu 21. října 2017 od 8: 00 hod. do 14:00 hod. Volební místnost v obci je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10.
Vyvěšeno: 05.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat Obecní úřad Pšánky, aby mohl ve dnech voleb 20. a 21. října 2017 do Poslanecké sněmovny a Parlamentu České republiky hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. V případě Vašeho zájmu o hlasování do přenosné volební schránky kontaktujte Obecní úřad na telefonní číslo 775922049.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 27. září 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2017 - 2020 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 29.08.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Opékání kýty
Obec Pšánky srdečně zve všechny místní občany a chalupáře na opékání kýty v sobotu 14. 10. 2017 od 15 hodin v hostinci U Růženky.
Vyvěšeno: 15.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 07.10.2017 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve slouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 15.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst. 7 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) Jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: Paní Ing. Janu Marcalíkovou nar. 25.6.1954.
Vyvěšeno: 09.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s § 14c písm. f) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) informujeme: V obci Pšánky je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice.
Vyvěšeno: 05.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Oznámení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Vyvěšeno: 29.08.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s § 14c písm. c) č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu pěti členů.
Vyvěšeno: 21.08.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovičky za období 2011-2016
Vyvěšeno: 12.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Mikroregion Nechanicko
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 sestavený v Kč ke dni 31. 12. 2016
Vyvěšeno: 09.05.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2017
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2017: 200,- Kč na osobu s trvalým pobytem; 100,- Kč na dítě do 15 let; 200,- Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci
Vyvěšeno: 11.04.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled - Obec Pšánky
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled Mikroregionu Nechanicko na rok 2016 - 2020
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2017
Na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 (návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 prošel dne 26.10.2016 prvním čtením) Vám sdělujeme výši finančního vztahu státního rozpočtu Vašeho města / městyse / Vaší obce na rok 2017, a to: účelová dotace – příspěvek na výkon státní správy 57 800,- Kč.
Vyvěšeno: 03.01.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2017
Vyvěšeno: 15.12.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2017
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2018
Vyvěšeno: 10.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 02.12.2017
Usnesení ze zasedání OZ č. 7 / 2017
Usnesení č. 7 / 2017 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 14. 11. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 19 hod.
Vyvěšeno: 17.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 01.12.2017
Rozpočet
Schválený rozpočet Mikroregionu Nechanicko na rok 2017
Vyvěšeno: 23.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 01.12.2017
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. 3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Vyvěšeno: 13.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 28.11.2017
Výhled rozpočtu
Středobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2018 - 2022
Vyvěšeno: 10.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 28.11.2017
Výhled rozpočtu
Středobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2018 - 2022
Vyvěšeno: 10.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 28.11.2017
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 06.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 22.11.2017
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno: 16.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.10.2017
Usnesení ze zasedání OZ č. 6 / 2017
Usnesení č. 6/ 2017 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 27. 9. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 19 hod.
Vyvěšeno: 03.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2017
Oznámení
Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pšánky za období 2013 - 2017.
Vyvěšeno: 15.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.10.2017
Návrh rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtového výhledu - Obec Pšánky
Vyvěšeno: 13.12.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 28.09.2017
Usnesení ze zasedání OZ č. 5 / 2017
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 05. 09. 2017.
Vyvěšeno: 08.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.09.2017
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 5. září 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 29.08.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 05.09.2017
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pšánky
Vyvěšeno: 20.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 21.07.2017
Uplatňování územního plánu Pšánky
Zpráva o uplatňování územního plánu Pšánky za období 2013 – 2017 - návrh
Vyvěšeno: 20.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 21.07.2017
Veřejná vyhláška
Změna č. 1 Územního plánu Pšánky
Vyvěšeno: 20.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.07.2017
Usnesení č. 4
Usnesení č. 4 zastupitelstva obce Pšánky o vydání Změny č. 1 Územního plánu Pšánky při zasedání konaném dne 20. 6. 2017.
Vyvěšeno: 20.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.07.2017
Usnesení ze zasedání OZ č. 4 / 2017
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 20. 06. 2017.
Vyvěšeno: 22.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 09.07.2017
Usnesení ze zasedání OZ č. 3 / 2017
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 29. 05. 2017.
Vyvěšeno: 04.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.06.2017
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 20. června 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 12.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 20.06.2017
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 29. května 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 19.05.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.05.2017
Veřejná vyhláška
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1. Územního plánu Pšánky
Vyvěšeno: 21.04.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2017
Vodné a stočné
Výpočet ceny pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 09.05.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.05.2017
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona ač. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 838465/17/2700-11460-606264, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.
Vyvěšeno: 25.04.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.05.2017
Usnesení ze zasedání OZ č. 2 / 2017
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 20. 04. 2017.
Vyvěšeno: 24.04.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.05.2017
Požární bezpečnost
Pravidla požární bezpečnosti
Vyvěšeno: 31.01.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 09.05.2017
Navstevalekare.cz
Internetová stránka navstevalekare.cz, poskytuje občanům základní informace o lékařích v okolí. Portál je největším portálem na vyhledávání lékařů v České republice. Vedle přímých kontaktů na lékaře obsahuje také kontakty na pohotovosti, které občané často vyhledávají na internetu.
Vyvěšeno: 19.05.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 09.05.2017
Kotlýková dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
Vyvěšeno: 25.09.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 09.05.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Vyvěšeno: 21.04.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 07.05.2017
Opatření obecné povahy
Městský úřad Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, příslušný orgán podle § 124/ odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn na základě ust. § 77/ odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., v souladu s ustanovením § 171) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn vydává opatření obecné povahy stanovení dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve smyslu ustanovení § 77/ odst. 1, písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 294/2015 Sb. na silnici III/3263 a III/32338 v obci Petrovice, na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov.
Vyvěšeno: 21.04.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 07.05.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákona), dle ustanovení § 77 odst. 1) písmeno c) zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, vydává opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Pšánky.
Vyvěšeno: 11.04.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 26.04.2017
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 20. dubna 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 12.04.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 24.04.2017
Rozhodnutí
Polyfunkční dům č.p. 12 Pšánky
Vyvěšeno: 28.02.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.03.2017
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2017
Vyvěšeno: 28.02.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.03.2017
Vyhláška
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Vyvěšeno: 26.02.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 14.03.2017
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za r. 2016
Vyvěšeno: 14.02.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 02.03.2017
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1) písmeno c), zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, oznamuje zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Pšánky.
Vyvěšeno: 14.02.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 02.03.2017
Usnesení ze zasedání OZ č. 1 / 2017
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 09. 02. 2017.
Vyvěšeno: 14.02.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 02.03.2017
Zápis ze zasedání OZ č. 1 / 2017
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 09. 02. 2017.
Vyvěšeno: 14.02.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 02.03.2017
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 9. února 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 31.01.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.02.2017
Vodné a stočné
Úprava cen za dodávky pitné vody a za odvádění odpadních vod pro rok 2017
Vyvěšeno: 09.01.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 22.01.2017
Usnesení ze zasedání OZ č. 9 / 2016
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 30. 12. 2016.
Vyvěšeno: 03.01.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 22.01.2017
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2016
Vyvěšeno: 03.01.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 07.01.2017
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Pšánky na rok 2017
Vyvěšeno: 10.11.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.01.2017
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 30.12.2016 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 15.12.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.12.2016
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled - Obec Pšánky
Vyvěšeno: 13.12.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 8 / 2016
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 10. 11. 2016.
Vyvěšeno: 15.11.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2016
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2017
Vyvěšeno: 23.11.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 08.12.2016
Veřejná vyhláška
Návrh změny územního plánu Pšánky.
Vyvěšeno: 18.10.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 05.12.2016
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásah územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno: 14.11.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2016
Rozsvěcení vánočního stromu
Obec Pšánky zve občany na rozsvěcení vánočního stromu 25.11.2016 od 18:00.
Vyvěšeno: 15.11.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 10.11.2016 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 02.11.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.11.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 7 / 2016
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 18. 10. 2016.
Vyvěšeno: 20.10.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 05.11.2016
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na rok 2017 - 2027.
Vyvěšeno: 18.10.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.11.2016
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 22.10.2016 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve slouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 18.10.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 22.10.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 18.10.2016 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 07.10.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 19.10.2016
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě.
Vyvěšeno: 26.09.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznamujeme - Volby do zastupitelstev krajů se konají: v pátek 7. října 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod.; v sobotu 8. října 2016 od 08.00 hod do 14.00 hod. Volební místnost v obci je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10.
Vyvěšeno: 22.09.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.10.2016
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: Paní Ing. Janu Marcalíkovou nar. 25.6.1954.
Vyvěšeno: 26.08.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.10.2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Informujeme: V obci Pšánky je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 50315 Nechanice.
Vyvěšeno: 21.08.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu pěti členů.
Vyvěšeno: 08.08.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.10.2016
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů.
Vyvěšeno: 19.09.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 05.10.2016
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh.
Vyvěšeno: 19.09.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 05.10.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 6 / 2016
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 15. 08. 2016.
Vyvěšeno: 18.08.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.09.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 16.08.2016 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 08.08.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 15.08.2016
Návrh výroku územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) a § 190 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), posoudil ve zjednodušeném územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby podle § 90 a 95 odst. 1 stavebního zákona a na základě toho zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vyvěšeno: 12.07.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 27.07.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 5 / 2016
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 20. 06. 2016.
Vyvěšeno: 20.06.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.07.2016
Rozhodnutí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, legislativní a právní oddělení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje podle ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Nechanice, se sídlem Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice, IČ: 00269191 a obcí Pšánky, se sídlem Pšánky 10, 503 15 Pšánky, IČ: 48146994, na základě které bude město Nechanice prostřednictvím svých orgánů pro obec Pšánky v jejím správním obvodu vykonávat část její přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků v rozsahu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, když veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady města Nechanice č. 10/10/2016 ze dne 18.4.2016 a usnesením Zastupitelstva obce Pšánky pod bodem č. 1 ze dne 5.4.2016.
Vyvěšeno: 09.06.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.06.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 4 / 2016
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 07. 06. 2016.
Vyvěšeno: 08.06.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 24.06.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 20.06.2016 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 13.06.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.06.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 07.06.2016 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 30.05.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.06.2016
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled - Obec Pšánky
Vyvěšeno: 16.05.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.06.2016
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled obce Pšánky na rok 2016 - 2019.
Vyvěšeno: 18.03.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.06.2016
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 25.04.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 01.06.2016
Rozhodnutí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, legislativní a právní oddělení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje podle ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Nechanice, se sídlem Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice, IČ: 00269191 a obcí Pšánky, se sídlem Pšánky 10, 503 15 Pšánky, IČ: 48146994, na základě které bude město Nechanice prostřednictvím svých orgánů pro obec Pšánky v jejím správním obvodu vykonávat část její přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků v rozsahu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, když veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady města Nechanice č. 10/10/2016 ze dne 18.4.2016 a usnesením Zastupitelstva obce Pšánky pod bodem č. 1 ze dne 5.4.2016.
Vyvěšeno: 13.05.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2016
Závěrečný účet mikroregionu Nechanicko za rok 2015
Vyvěšeno: 12.05.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2016
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové Vám svým dopisem č.j. OO-2/2014-602 ze dne 9. 2. 2015 oznámil zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Pšánky obce Pšánky zjišťováním průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov.
Vyvěšeno: 04.05.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 19.05.2016
Vyúčtování vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 04.05.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 19.05.2016
Záměr obce - prodej obecního pozemku
V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, vyhlašuje obec Pšánky záměr prodeje části pozemku č. 94/23 v katastrálním území obce Pšánky. Jedná se o zastavěnou část pozemku u rodinného domu čp. 2.
Vyvěšeno: 08.04.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.05.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 3 / 2016
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 05. 04. 2016.
Vyvěšeno: 08.04.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.05.2016
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o záměru vydání lesních hospodářských osnov s názvem „Lesní hospodářské osnovy Chlumec nad Cidlinou“ s platností od 1.1.2016 do 31.12.2026.
Vyvěšeno: 18.04.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.05.2016
Oznámení občanům
Obecní úřad oznamuje občanům možnost vyvážení ořezaných větví a dřeva ze svých zahrad na čarodějnice za mostem. Platnost oznámení od 1. 3. 2016 do 28. 4. 2016.
Vyvěšeno: 01.03.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2016
Jarní posezení při kytaře
Obec Pšánky a Hostinec u Růženky Vás srdečně zvou na jarní posezení při kytaře. V sobotu 9. dubna v 18 hodin, sál hostince Pšánky.
Vyvěšeno: 17.03.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.04.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 05.04.2016 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 18.03.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 05.04.2016
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 2. 2016.
Vyvěšeno: 03.03.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.04.2016
Zjišťování hranic z vyhlášky č. 2 357/2013 Sb.
Vzhledem k digitalizaci katastrálních map byla nadřazenými orgány sestavena komise, která Vás v brzké době navštíví, jsou to pracovníci katastrálního úřadu, stavebního úřadu a starostka obce Pšánky. Všichni majitelé nemovitostí budou předem informování o příchodu a spoluúčasti při jednání Doporučuji si připravit veškeré podklady k nemovitostem, přístavbám, přístřeškům atd. na Vašich pozemcích. O dalším průběhu Vás budeme informovat rozhlasem. Vyhlášku č.357/2013Sb. Zjišťování hranic§48 je možno přečíst na stránkách obce, na úřední desce a na OU v úředních hodinách.
Vyvěšeno: 02.03.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.04.2016
Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2016 bude probíhat v sobotu 26. 3. od 9 hodin do 11 hodin na obecním úřadě. Poplatek za: osobu trvale žijící v obci činí 200,- Kč; dítě trvale žijící v obci činí 100,- Kč; stavbu určenou k rekreaci činí 200,- Kč; psa činí 50,- Kč.
Vyvěšeno: 15.03.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 27.03.2016
Vyjádření o existenci sítí
Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí".
Vyvěšeno: 01.02.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.03.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 2 / 2016
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 25. 02. 2016.
Vyvěšeno: 26.02.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 14.03.2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nakládání se stavebním odpadem, a o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Pšánky.
Vyvěšeno: 26.02.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 14.03.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 25.02.2016 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 10.02.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.02.2016
Zveřejnění záměru pronájmu obecního hostince
Obec Pšánky zveřejňuje záměr o pronájmu obecního hostince ve Pšánkách čp. 12. Předpokladem pro pronájem hostince je doložení živnostenského oprávnění k provozování restauračních služeb a dalších kvalifikačních předpokladů.
Vyvěšeno: 04.01.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.02.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 1 / 2016
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 21. 01. 2016.
Vyvěšeno: 22.01.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 07.02.2016
Obecně závazná vyhláška obce Pšánky č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Pšánky č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Vyvěšeno: 21.01.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 07.02.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 21.01.2016 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 13.01.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 22.01.2016
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - povodí.
Vyvěšeno: 18.01.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 04.02.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 10 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 16. 12. 2015.
Vyvěšeno: 18.12.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2016
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
Vyvěšeno: 30.11.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2016
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 23.11.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2016
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2015
Vyvěšeno: 05.01.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.01.2016
Usnesení ze zasedání OZ č. 9 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 10. 11. 2015.
Vyvěšeno: 11.11.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.12.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 16.12.2015 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 07.12.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 16.12.2015
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Pšánky na rok 2016
Vyvěšeno: 11.11.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.12.2015
Správní rada
Správní rada Mikroregionu Nechanicko 19.11.2015
Vyvěšeno: 20.11.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 08.12.2015
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2016
Vyvěšeno: 20.11.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 08.12.2015
Členské příspěvky obcí
Členské příspěvky obcí Mikroregionu Nechanicko na rok 2016
Vyvěšeno: 20.11.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 08.12.2015
Pozvánka na rozsvícení stromku na návsi
Dne 27. 11. 2015 od 17.30 hodin zveme všechny spoluobčany na rozsvícení vánočního stromu ve Pšánkách. Je zajištěna produkce živé hudby (housle, flétna, kytara.) Podávat se bude svařené víno a něco k zakousnutí. Hrnečky na svařáček s sebou. V případě nepříznivého počasí se sejdeme v místním hostinci.
Vyvěšeno: 16.11.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 27.11.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 10.11.2015 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 29.10.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.11.2015
Usnesení ze zasedání OZ č. 8 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 16. 10. 2015.
Vyvěšeno: 18.10.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.11.2015
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude proveden dne 24.10.2015 v 10:25 hodin.
Vyvěšeno: 21.09.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 24.10.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v budově obecního úřadu dne 16.10.2015 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 08.10.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 16.10.2015
Opatření obecné povahy
Magistrát města Hradec Králové, odbor životní prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), ruší dle § 115a vodního zákona opatření obecné povahy vydané dne 7. 8. 2015, pod zn. SZ MMHK/123747/2015ŽP1/Zum, č.j. MMHK/157927/2015, kterým byl zakázán odběr povrchových a podzemních vod v období přechodného nedostatku vody.
Vyvěšeno: 14.09.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2015
Usnesení ze zasedání OZ č. 7 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 24. 09. 2015.
Vyvěšeno: 25.09.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.10.2015
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 25.09.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.10.2015
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015
Rozúčtování nákladů
Vyvěšeno: 25.09.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.10.2015
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno: 25.09.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.10.2015
Nedostatečné označení
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) údaje o nemovitostech, jejich? vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitoste aktualizovaný k datu 1. 8. 2015.
Vyvěšeno: 24.08.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.09.2015
Projednání návrhu zadání Územního plánu Petrovice
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 téhož zákona vám zasíláme: návrh zadání Územního plánu Petrovice.
Vyvěšeno: 24.08.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.09.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 24.09.2015 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 15.09.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2015
Usnesení ze zasedání OZ č. 6 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 20. 08. 2015.
Vyvěšeno: 21.08.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2015
Upřesnění
Upřesnění informace k vydanému opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek vody.
Vyvěšeno: 11.08.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 12.09.2015
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 07.08.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 12.09.2015
Veřejná vyhláška
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek.
Vyvěšeno: 17.07.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.08.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 20.08.2015 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 27.07.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.08.2015
Usnesení ze zasedání OZ č. 5 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 25. 06. 2015.
Vyvěšeno: 26.06.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.07.2015
Zveřejnění záměru pronájmu obecního hostince
Obec Pšánky zveřejňuje záměr o pronájmu obecního hostince ve Pšánkách čp. 12. Předpokladem pro pronájem hostince je doložení živnostenského oprávnění k provozování restauračních služeb a dalších kvalifikačních předpokladů.
Vyvěšeno: 08.06.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.07.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 25.06.2015 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 17.06.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 26.06.2015
Usnesení ze zasedání OZ č. 4 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 28. 05. 2015.
Vyvěšeno: 30.05.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.06.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšánky, závěrečný účet obce Pšánky za rok 2014
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 11.2.2015 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Vyvěšeno: 05.05.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.06.2015
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení §50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb,, daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Vyvěšeno: 27.04.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.06.2015
Oznámení občanům
Rádi bychom vás informovali o nadcházející události vesnice roku 2015
Vyvěšeno: 05.06.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 14.06.2015
Závěrečný účet mikroregionu Nechanicko za rok 2014
Vyvěšeno: 19.05.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 04.06.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 28.05.2015 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 19.05.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 28.05.2015
Usnesení ze zasedání OZ č. 3 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 27. 04. 2015.
Vyvěšeno: 28.04.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 23.05.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 27.04.2015 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 19.04.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 28.04.2015
Návrh opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE.
Vyvěšeno: 13.04.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 28.04.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 26.03.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 28.04.2015
Usnesení ze zasedání OZ č. 2 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 24. 03. 2015.
Vyvěšeno: 25.03.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 13.04.2015
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Vyvěšeno: 28.02.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 28.03.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 24.03.2015 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 10.03.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 25.03.2015
Usnesení ze zasedání OZ č. 1 / 2015
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 02. 03. 2015.
Vyvěšeno: 03.03.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.03.2015
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Vyvěšeno: 16.02.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.03.2015
Sekání a údržba obecních pozemků
Zájemci o sekání a údržbu obecních pozemků ať se dostaví na obecní úřad do 9. března v úředních hodinách 2. nebo 9. března 2015.
Vyvěšeno: 25.02.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 10.03.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 02.03.2015 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 25.02.2015Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 03.03.2015
Rozpočet Obce Pšánky na rok 2015
Vyvěšeno: 29.12.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 01.02.2015
Usnesení ze zasedání OZ č. 9 / 2014
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 29. 12. 2014.
Vyvěšeno: 30.12.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 19.01.2015
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2014
Vyvěšeno: 02.01.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2014
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Pšánky na rok 2015
Vyvěšeno: 25.11.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2014
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 29.12.2014 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 21.12.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 29.12.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 8 / 2014
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 04. 12. 2014.
Vyvěšeno: 06.12.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 26.12.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 7 / 2014
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 24. 11. 2014.
Vyvěšeno: 25.11.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 12.12.2014
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2015
Vyvěšeno: 21.11.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 08.12.2014
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 04.12.2014 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 24.11.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 04.12.2014
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v hasičské klubovně dne 24.11.2014 od 19.00 hodin.
Vyvěšeno: 17.11.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 24.11.2014
Usnesení z ustavujícího zasedání obce Pšánky
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pšánky ze dne 03. 11. 2014.
Vyvěšeno: 05.11.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.11.2014
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Pšánky se koná v hasičské klubovně 3. 11. 2014 od 19 hodin.
Obecní úřad Pšánky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pšánky, svolaného dosavadním starostou obce Martinem Pavlišem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Vyvěšeno: 24.10.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.11.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 6 / 2014
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 29. 09. 2014.
Vyvěšeno: 30.09.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.10.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V obci Pšánky je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice.
Vyvěšeno: 25.08.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.10.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
V souladu s ustanovením zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu pěti členů.
Vyvěšeno: 11.08.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.10.2014
Seznam vytvořených volebních obvodů v obci Pšánky pro volby do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.
Vyvěšeno: 17.07.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.10.2014
Závěrečný účet Obce Pšánky za rok 2013
Vyvěšeno: 01.06.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 11.08.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 5 / 2014
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 20. 06. 2014.
Vyvěšeno: 21.06.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 20.07.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 4 / 2014
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 29. 05. 2014.
Vyvěšeno: 30.05.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 21.06.2014
Veřejná vyhláška
Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně, včetně doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon) jako věcně a místně příslušný úřad podle § 10 a11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád) vydává podle § 25 odst. 2 lesního zákona a podle a podle § 67 správního řádu rozhodnutí o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Vyvěšeno: 26.05.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.06.2014
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014
Vyvěšeno: 05.05.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.06.2014
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014
Vyvěšeno: 05.05.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.06.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 24.04.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.06.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V obci Pšánky je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice.
Vyvěšeno: 06.04.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.06.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
V souladu s ustanovením zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do evropského parlamentu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 409/2003 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do evropského parlamentu stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu pěti členů.
Vyvěšeno: 24.03.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.06.2014
Nařizení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVS SVS pro Královéhradecký kraj) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17 veterinárního zákona tímto ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená dne 4.6.2013 pod č.j. SVS/2013/034461-H při výskytu a k zamezení šíření nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 31.03.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 11.06.2014
Závěrečný účet mikroregionu Nechanicko za rok 2013
Vyvěšeno: 21.05.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 06.06.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 3 / 2014
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 07. 04. 2014.
Vyvěšeno: 09.04.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.04.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 2 / 2014
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 03. 02. 2014.
Vyvěšeno: 04.02.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.03.2014
Záměr prodeje pozemků
Zastupitelstvo obce Pšánky rozhodlo dne 16. 1. 2014 na svém zasedání o zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce.
Vyvěšeno: 16.01.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.02.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 1 / 2014
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 16. 01. 2014.
Vyvěšeno: 16.01.2014Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 03.02.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 7 / 2013
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 27. 12. 2013.
Vyvěšeno: 28.12.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.01.2014
Rozpočet Obce Pšánky na rok 2014
Vyvěšeno: 18.12.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 16.01.2014 Ke stažení pdf
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Vyvěšeno: 20. 10. 2013Vyvěsil: Zubrová Martina Ke stažení Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Sejmuto: 10.01.2014
Usnesení ze zasedání OZ č. 6 / 2013
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 09. 09. 2013.
Vyvěšeno: 10.12.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 27.12.2013
Návrh rozpočtu Obce Pšánky na rok 2014
Vyvěšeno: 10.12.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 27.12.2013
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013)
Vyvěšeno: 14.11.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Veřejná vyhláška pdf Formulář autorizované konverze pdf Sejmuto: 28.11.2013
Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pšánky za období 2010 - 2013.
Vyvěšeno: 18.10.2013Vyvěsil: Zubrová Martina Ke stažení Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Sejmuto: 20.11.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informujeme: V obci Pšánky je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice.
Vyvěšeno: 23.09.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení Ke stažení Sejmuto: 18.10.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
V souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu pěti členů.
Vyvěšeno: 23.09.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení Ke stažení Sejmuto: 18.10.2013
Usnesení ze zasedání OZ č. 4 / 2013
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 09. 09. 2013.
Vyvěšeno: 23.09.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.10.2013
Období mimořádných klimatických podmínek
Na základě návrhu ředitele HZS Královéhradeckého kraje odvolávám ke dni 9. srpna 2013: Období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 09.08.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení Ke stažení Sejmuto: 24.08.2013
Období mimořádných klimatických podmínek
Období mimořádných klimatických podmínek počíná dnem vyhlášení a platí až do odvolání.
Vyvěšeno: 23.07.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 09.08.2013
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2012.
Vyvěšeno: 27.06.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení Ke stažení Sejmuto: 27.07.2013
Rozhodnutí vlády České republiky
Vláda České republiky zrušuje pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje od 24.00 hodin dne 28. června 2013 nouzový stav.
Vyvěšeno: 20.06.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení Ke stažení Sejmuto: 23.07.2013
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2014
Vyvěšeno: 26.11.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 12.12.2013
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) - návrh.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle ustanovení § 7 odst. 2 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo na svém 22. zasedání dne 8. září 2011, usnesením č. 22/1564/2011 vydat Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyly účinnost ke dni 16. listopadu 2011.
Vyvěšeno: 28.10.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.11.2013
Usnesení ze zasedání OZ č. 5 / 2013
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 30. 09. 2013.
Vyvěšeno: 02.10.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 10.11.2013
Usnesení ze zasedání OZ č. 3 / 2013
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 29. 07. 2013.
Vyvěšeno: 30.07.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 30.08.2013
Usnesení
Usnesení Ústřední povodňové komise a Ústředního krizového štábu ze dne 8.6.2013.
Vyvěšeno: 09. 06. 2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení Ke stažení Sejmuto: 23.07.2013
Usnesení
Usnesení Ústřední povodňové komise a Ústředního krizového štábu ze dne 7.6.2013.
Vyvěšeno: 09. 06. 2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení Ke stažení Sejmuto: 23.07.2013
Usnesení ze zasedání OZ č. 2 / 2013
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 03. 06. 2013.
Vyvěšeno: 04.06.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 23.07.2013
Záměr obce Pšánky – prodej obecního pozemku.
V souladu s ustanovením s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, vyhlašuje obec Pšánky záměr prodeje části obecního pozemku č. 62/1 v katastrálním území obce Pšánky.
Vyvěšeno: 04.06.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 23.07.2013
Závěrečný účet mikroregionu Nechanicko za rok 2012
Vyvěšeno: 27.05.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 23.07.2013
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 03.06.2013 od 19.00 hodin v hasičské klubovně.
Vyvěšeno: 26.05.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 23.07.2013
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Pšánky
Vyvěšeno: 23.05.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 23.07.2013
Tisková zpráva
Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitostí.
Vyvěšeno: 20.05.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 23.07.2013
Závěrečný účet Obce Pšánky za rok 2012
Vyvěšeno: 13.05.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 23.07.2013
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení §50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb,, daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2013 do 27.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 782311/13/20700-14400-606264, jímž se v něm uvedeným daňolvým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovistotí na rok 2013.
Vyvěšeno: 22.04.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 23.07.2013
Usnesení ze zasedání OZ č. 1 / 2013
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 25. 03. 2013.
Vyvěšeno: 26.03.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 23.07.2013
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2013
Vyvěšeno: 06.01.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf Sejmuto: 23.07.2013
Nařízení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 26.03.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.05.2013 Ke stažení pdf Ke stažení pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 25.03.2013 od 19.00 hodin v hasičské klubovně.
Vyvěšeno: 19.03.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.05.2013
Rozhodnutí
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
Vyvěšeno: 18.03.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.05.2013 Ke stažení pdf
Výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2013
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2013 bude probíhat v sobotu 6. 4. 2013 od 9 hodin do 11 hodin na obecním úřadě. Poplatek za: osobu trvale žijící v obci činí 200,- Kč; dítě trvale žijící v obci činí 100,- Kč; stavbu určenou k rekreaci činí 200,- Kč; psa činí 50,- Kč.
Vyvěšeno: 12.03.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.05.2013 Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu Obce Pšánky na rok 2013
Vyvěšeno: 04.12.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.05.2013 Ke stažení pdf
Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku obce Pšánky
Obec Pšánky vyhlašuje rozhodnutí o pronájmu pozemku viz příloha číslo jedna dle zákona § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k tomuto záměru pronájmu vyjádřit.
Vyvěšeno: 03.05.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 19.05.2013 Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje, že paní: Eva Vojtěch, bytem: Rechnerstrasse 30, 85540 Haar, Německo má dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky na Městském úřadu, odboru výstavby a ŽP, Husovo nám. čp. 83, 50315 Nechanice, 1. patro vpravo, uloženou písemnost - rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, určenou do vlastních rukou.
Vyvěšeno: 12.02.2013Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.03.2013 Ke stažení pdf
Rozpočet Obce Pšánky na rok 2013
Vyvěšeno: 30.12.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 28.01.2013 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č.5 / 2012
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 29. 12. 2012.
Vyvěšeno: 30.12.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 28.01.2013 Ke stažení pdf
Pozvánka - Honební společenstvo Stračov
Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva, které se bude konat dne 28. prosince 2012 v malém sále Motorestu v Milovicích se zahájením v 17:00.
Vyvěšeno: 10.12.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 29.12.2012 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 4 / 2012
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 03. 12. 2012.
Vyvěšeno: 04.12.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 29.12.2012 Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2013
Vyvěšeno: 20.11.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 06.12.2012 Ke stažení pdf
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
V souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu pěti členů.
Vyvěšeno: 14.11.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 03.12.2012 Ke stažení pdf
Veřejná nabídka pozemků
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a přávním nástupcům podle zákona č. 229/19991 Sb., v úplnném znění (zákon o půdě), uveřejněná pozemkovým fondem ČR dne 26.10.2012.
Vyvěšeno: 26.10.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.11.2012 Ke stažení pdf
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 01.10.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.10.2012 Ke stažení pdf
Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají v pátek 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Vyvěšeno: 01.10.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 13.10.2012 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 3 / 2012
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 03. 09. 2012.
Vyvěšeno: 05.09.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.09.2012 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 2 / 2012
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 04. 06. 2012.
Vyvěšeno: 09.06.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 26.06.2012 Ke stažení pdf
Záměr o pronájmu hostince U Růženky
Obec Pšánky v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Starosta obce zveřejňuje záměr o pronájmu hostince U Růženky č. p. 12.
Vyvěšeno: 15.05.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 04.06.2012 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 1 / 2012
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 19. 03. 2012.
Vyvěšeno: 24.03.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 16.04.2012 Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby vedené pod názvem - rodinný dům s terasou, domovní čistírna odpadních vod s kanalizačním připojením na stávající přípojku, domovní části přípojek, zpevněné plochy, na p.p.č. 208/1 (p.p.č. 208/6, výměra 1052 m2 – orná půda, dle geometrického plánu č. 61-9/2011, který zhotovil Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, Nerudova 198, Hradec Králové), v katastrálním území Pšánky, obec Pšánky.
Vyvěšeno: 06.03.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 16.04.2012 Ke stažení pdf
Závěrečný účet Obce Pšánky za rok 2011
Závěrečný účet v plném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 02.03.2012Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 19.03.2012 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 9 / 2011
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 28. 12. 2011.
Vyvěšeno: 30.12.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 12.02.2012 Ke stažení pdf
Rozpočet Obce Pšánky na rok 2012
Vyvěšeno: 05.12.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 30.12.2011 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 8 / 2011
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 28. 11. 2011.
Vyvěšeno: 05.12.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 30.12.2011 Ke stažení pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 28.11.2011 od 19.00 hodin
Vyvěšeno: 14.11.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 29.11.2011
Usnesení ze zasedání OZ č. 7 / 2011
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 06. 10. 2011.
Vyvěšeno: 08.10.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 29.11.2011 Ke stažení pdf
ČEZ výzva ke kácení stromoví
Vyvěšeno: 06.10.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 29.11.2011
Usnesení ze zasedání OZ č. 6 / 2011
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 18. 07. 2011.
Vyvěšeno: 08.10.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 29.11.2011 Ke stažení pdf
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím
Vyvěšeno: 21.10.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 21.11.2011 Ke stažení pdf
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - žádost o zveřejnění oznámení
Vyvěšeno: 17.10.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 20.11.2011 Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o vydání zásah územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Vyvěšeno: 14.09.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 30.09.2011 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 5 / 2011
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 30. 05. 2011.
Vyvěšeno: 01.06.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 19.07.2011 Ke stažení pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 30.05.2010 od 19.00 hodin
Vyvěšeno: 16.05.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 01.06.2011
Usnesení ze zasedání OZ č. 4 / 2011
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 19. 04. 2011.
Vyvěšeno: 21.04.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 01.06.2011 Ke stažení pdf
Územní rozhodnutí
Dne 12.1.2011 podali Miroslav Pour, nar. 22.6.1968 a Eva Pourová, nar. 15.l.1968, oba bytem Pšánky 14, 50315 Nechanice, u Městského úřadu Nechanice, odboru výstavby a životního prostředí, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), stavby pro bydlení, vedené pod názvem - Novostavba rodinného domu na p.p.č. 32/1(zahrada)a 32/4 (zahrada) v k.ú. Pšánky, obec Pšánky.
Vyvěšeno: 18.04.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 04.05.2011 Ke stažení pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 19.04.2010 od 19.00 hodin
Vyvěšeno: 04.04.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 20.04.2011
Usnesení ze zasedání OZ č. 3 / 2011
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 17. 03. 2011.
Vyvěšeno: 27.03.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 21.04.2011 Ke stažení pdf
Záměr obce Pšánky
Obec Pšánky má v úmyslu odprodat ze svého vlastnictví pozemky v katastrálním území Pšánky. Jedná se o prodej dvou pozemků pro výstavbu rodinných domů (parc. č. 208/5 a parc.č. 208/3, 208/4).
Vyvěšeno: 08.03.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 21.04.2011 Ke stažení pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V příloze naleznete informaci o sčítacím obvodu a sčítacím komisaři v Obci Pšánky.
Vyvěšeno: 07.03.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 21.04.2011 Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení územního řízení.
Vyvěšeno: 12.03.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 27.03.2011 Ke stažení pdf
Závěrečný účet Obce Pšánky za rok 2010
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 01.03.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 27.03.2011 Ke stažení pdf
Rozhodnutí
Povolení odběru podzemní vody.
Vyvěšeno: 10.02.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 25.02.2011 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 2 / 2011
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 28. 02. 2011.
Vyvěšeno: 01.02.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 27.03.2011 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 1 / 2011
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 20. 01. 2011.
Vyvěšeno: 21.01.2011Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 07.02.2011 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 10 / 2010
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 30. 12. 2010.
Vyvěšeno: 31.12.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 16.01.2011 Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu Obce Pšánky na rok 2011
Vyvěšeno: 01.12.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 20.12.2010 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 9 / 2010
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 30. 11. 2010.
Vyvěšeno: 01.12.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 20.12.2010 Ke stažení pdf
Oznámení
Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 01.12.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 20.12.2010 Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2011
Vyvěšeno: 29.11.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 31.12.2010 Ke stažení pdf
Vyhlášení platnosti
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v katastrálním území Pšánky.
Vyvěšeno: 29.11.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 31.12.2010 Ke stažení pdf
Oznámení
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.1 Územního plánu obce Stračov
Vyvěšeno: 29.11.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 31.12.2010 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 8 / 2010
Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pšánky ze dne 15. 11. 2010.
Vyvěšeno: 15.11.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 30.12.2010 Ke stažení pdf
Záměr Obce Pšánky
Prodej čtyř pozemků pro výstavbu RD.
Vyvěšeno: 15.11.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 30.12.2010 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 7 / 2010
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 10. 11. 2010
Vyvěšeno: 11.11.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 25.11.2010 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 6 / 2010
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 03. 11. 2010
Vyvěšeno: 04.11.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 20.11.2010 Ke stažení pdf
Katastrální úřad - obnovený katastrát Obce Pšánky
Vyvěšeno: 02.10.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 02.11.2010
Usnesení ze zasedání OZ č. 5 / 2010
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 16. 09. 2010
Vyvěšeno: 17.09.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 19.10.2010 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 4 / 2010
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 14. 05. 2010.
Vyvěšeno: 05.08.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 24.09.2010 Ke stažení pdf
Volby do obecního zastupitelstva 2010 – termín a počet členů obecního zastupitelstva
Vyvěšeno: 27.07.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 22.09.2010
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Vyvěšeno: 14.04.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 07.06.2010 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 3 / 2010
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 12. 04. 2010.
Vyvěšeno: 13.04.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 13.05.2010 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 2 / 2010
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 01. 03. 2010.
Vyvěšeno: 02.03.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 08.04.2010 Ke stažení pdf
Stanovisko Ministerstva životního prostředí - "Regionální strategie"
Vyvěšeno: 01.03.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 19.03.2010
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2009
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2009, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 20.02.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 12.04.2010 Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 1 / 2010
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Pšánky konaného dne 16. 02. 2010.
Vyvěšeno: 17.02.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 06.03.2010 Ke stažení pdf
Územní plán Pšánky
Vyvěšeno: 17.02.2010Vyvěsila: Zubrová Martina Sejmuto: 06.03.2010
Veřejná vyhláška
Zastupitelstvo obce Pšánky, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen: správní řád), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona na svém zasedání dne 16. února 2010 vydává OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN PŠÁNKY
Vyvěšeno: 17.02.2010Vyvěsil: Pour Miroslav Sejmuto: 06.03.2010 Ke stažení pdf
 
Created by Obec Pšánky